AV

ALGEMENE VOORWAARDEN 3POINT Hungária KFT

[DOWNLOAD hier de pdf version]

 

Inhoudsopgave:

MODULE A – ALGEMEEN

MODULE B – DOMEINNAAMREGISTRATIE

MODULE C – HOSTINGDIENSTEN

MODULE D – (VIRTUELE) SERVERS EN COLOCATIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor accoord:

Naam opdrachtgever(stempel) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum ondertekening                   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Handtekening opdrachtgever    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

MODULE A – ALGEMEEN

ARTIKEL A.1. DEFINITIES

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.

A.1.1. Account: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door 3Point ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.

A.1.2. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

A.1.3. Apparatuur: de computerapparatuur van Opdrachtgever die in de Rackruimte is of zal worden geplaatst, inclusief bijbehorende kabels, stekkers en dergelijke.

A.1.4. Data: de (persoons)gegevens welke door Opdrachtgever zijn opgeslagen en toegankelijk zijn via de Dienst.

A.1.5. Datacenter: de fysieke ruimte waarin de Rackruimte zich bevindt alsmede de ruimte(s) die nodig zijn om deze fysieke ruimte te betreden, en andere ruimte(s) die redelijkerwijs van belang zijn voor bezoek aan de Rackruimte.

A.1.6. Dienst(en): de dienst(en) die 3Point ten behoeve van de Opdrachtgever zal verrichten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot:

 1. Domeinnaamregistratie: de Dienst bestaande uit het bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam;
 2. Hostingdiensten: de Dienst bestaande uit opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, websitebuilders of e-maildiensten;
 3. (Virtuele) servers en colocatie: de Dienst bestaande uit het aanbieden van (virtuele of dedicated) servers of Rackruimte ten behoeve van het installeren en geïnstalleerd houden van Apparatuur;
 4. andere diensten zoals omschreven in de aanbieding of offerte van 3Point.

A.1.7. 3Point: de korlátolt felelősségű társaság (besloten vennootschap) 3Point Hungária, gevestigd te Pellérd, H7831 Hungary en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder europees dossiernummer HU25011382. Hieronder wordt mede verstaan alle bij de Kamer van Koophandel ingeschreven handelsnamen van 3Point Hungária KFT.

A.1.8. Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt en waarop de levering van de Dienst aanvangt.

A.1.9. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie 3Point een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) of erfgenamen.

A.1.10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen 3Point en Opdrachtgever ontstaan uit een aanbod of offerte gedaan door 3Point en de geldige aanvaarding daarvan door Opdrachtgever.

A.1.11. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

A.1.12. Rack: een frame voor het installeren van Apparatuur, verdeeld in een aantal units van 48,3cm (19 inch) breed.

A.1.13. Rackruimte: de unit(s) aan ruimte binnen een Rack die Opdrachtgever ter beschikking krijgt. Hieronder wordt uitdrukkelijk niet begrepen het Rack zelf of de fysieke ruimte in het Datacenter waar het Rack is opgesteld.

A.1.14. SLA: de separaat afgesloten Service Level Agreement tussen 3Point en Opdrachtgever waarin de afspraken over het niveau, de kwaliteit en de wijze van probleemoplossing met betrekking tot de Dienst is opgenomen.

A.1.15. Website: iedere website van 3Point waarop zij haar Diensten aanbiedt, meer specifiek www.3Point.eu dan wel subdomeinen en andere extensies.

A.1.16. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Nederlandse nationale feestdagen, waarbij 5 mei eens in de vijf (5) jaar een nationale feestdag is.

A.1.17. Werk(en): de door 3Point ontwikkelde of ontworpen websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen of andersoortige voortbrengselen ten behoeve en in opdracht van Opdrachtgever.

A.1.18. Werkuren: uren op Werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.

 

ARTIKEL A.2. TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE

A.2.1. Deze Algemene Voorwaarden en Module A zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van 3Point ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.

A.2.2. De specifieke modules zijn van toepassing indien de aangevraagde of aangeboden Diensten vallen onder het in de module omschreven toepassingsgebied. Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module A.

A.2.3. De definities als omschreven in artikel A.1 zijn op alle modules van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.

A.2.4. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor 3Point alleen bindend indien en voor zover deze door 3Point uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

A.2.5. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

 1. de Overeenkomst;
 2. de eventueel afgesloten Service Level Agreement;

iii. de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst;

 1. deze Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL A.3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

A.3.1. De Overeenkomst tussen 3Point en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaatst via de Website dan wel via zijn

 

Account. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat 3Point een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn.

A.3.2. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat 3Point werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever 3Point verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

A.3.3. Offertes van 3Point zijn vrijblijvend en geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

A.3.4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft 3Point het recht de prijzen hier op aan te passen.

A.3.5. Indien Opdrachtgever op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst minderjarig is, verklaart Opdrachtgever dat hij toestemming heeft van zijn ouders/voogden om de Overeenkomst te sluiten. Opdrachtgever verklaart tevens dat zijn ouders/voogden bekend zijn met deze Algemene Voorwaarden.

A.3.6. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door 3Point en de Dienst technisch is opgeleverd aan Opdrachtgever (“de Ingangsdatum”).

 

ARTIKEL A.4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

A.4.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal 3Point zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte.

A.4.2. Indien Opdrachtgever niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, wordt de levering van de Dienst met uitdrukkelijk goedvinden van Opdrachtgever direct na bestelling aangevangen. Opdrachtgever heeft vanaf dat moment geen recht meer tot herroeping van de Overeenkomst.

A.4.3. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert 3Point dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

A.4.4. Genoemde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en hebben in geen geval een fataal karakter, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

A.4.5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft 3Point het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder Opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. 3Point zal de onkosten die de derde maakt niet in rekening brengen bij Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

A.4.6. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 3Point aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan 3Point worden verstrekt.

A.4.7. Naast de gegevens als bedoeld in artikel A.4.5 is Opdrachtgever gehouden actuele contactgegevens voor communicatie tussen 3Point en Opdrachtgever te verstrekken aan 3Point. Opdrachtgever zal bij wijziging van deze contactgegevens 3Point hier onverwijld van op de hoogte brengen.

A.4.8. Indien de gegevens als bedoeld in artikel A.4.5 en A.4.6 niet tijdig aan 3Point worden verstrekt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet voldoet aan zijn verplichtingen, heeft 3Point het recht om nakomingen van haar verplichtingen op te schorten zonder zelf gehouden te zijn tot het uitkeren van enige schadevergoeding.

 

ARTIKEL A.5. GEDRAGSREGELS

A.5.1. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Dienst de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of 3Point van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

A.5.2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door 3Point verboden om met gebruikmaking van de Dienst Data aan te bieden of te verspreiden die:

 1. onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 2. onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 3. kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
 4. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 5. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 6. ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat; of
 7. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

A.5.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van 3Point of overige klanten. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van 3Point, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks 3Point, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

A.5.4. Indien naar het oordeel van 3Point hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van 3Point of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is 3Point gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. 3Point mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.

A.5.5. Indien de maatregelen zoals bedoeld in artikel A.5.4 bestaan uit het (tijdelijk) opschorten van de Dienst waardoor deze niet bereikbaar is, heeft 3Point het recht een bedrag van EUR 60,00 exclusief btw in rekening brengen voor herindienststelling van de Dienst.

ARTIKEL A.6. NOTICE & TAKEDOWN (KLACHTENPROCEDURE)

A.6.1. Wanneer 3Point een klacht ontvangt over overtreding van het vorige artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal 3Point Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna 3Point zal besluiten hoe te handelen.

A.6.2. Indien 3Point van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot de betreffende Data blokkeren, echter zonder deze Data definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval 3Point een backup zal maken). 3Point zal zich inspannen om daarbij geen overige Data te raken. 3Point zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.

A.6.3. 3Point is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is 3Point gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

A.6.4. Hoewel 3Point ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is 3Point nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

A.6.5. Bij herhaaldelijke klachten over Opdrachtgever of de door Opdrachtgever opgeslagen informatie is 3Point gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat 3Point gehouden is tot vergoeding van schade als gevolg van beëindiging.

 

ARTIKEL A.7. ONDERHOUD EN STORINGEN

A.7.1. 3Point heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. 3Point zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Werkuren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. 3Point is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

A.7.2. 3Point heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal 3Point zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. 3Point is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

A.7.3. 3Point zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

 

ARTIKEL A.8. AANSPRAKELIJKHEID

A.8.1. Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van 3Point voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door 3Point van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van 3Point, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de vergoedingen die Opdrachtgever in de zes (6) maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis heeft betaald aan 3Point, met een maximum van EUR 10.000,00.

A.8.2. Het boetebedrag dat op grond van een eventueel van toepassing zijnde SLA wordt uitbetaald als gevolg van een geschonden garantieverplichting treedt in de plaats van vergoeding van eventuele werkelijke schade die Opdrachtgever mogelijk lijdt door een dergelijke schending. Het boetebedrag maakt onderdeel uit van het bedrag als bedoeld in artikel A.8.1. Het boetebedrag kan in geen enkel geval worden opgeteld bij dat bedrag.

A.8.3. Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid zal de totale aansprakelijkheid van 3Point voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat de verzekering zal uitkeren. Indien de verzekering geen uitkering doet, zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot een bedrag van EUR 50.000,00 per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

A.8.4. Aansprakelijkheid van 3Point voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens op opgeslagen op apparatuur van 3Point en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

A.8.5. De aansprakelijkheid van 3Point wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever 3Point onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming, en 3Point ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.

 

ARTIKEL A.9. OVERMACHT

A.9.1. 3Point is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van enige van buiten komende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waarop 3Point geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 3Point niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

A.9.2. Hieronder wordt verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van 3Point komt. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlogen, stremmingen in het vervoer, stakingen, netwerkaanvallen zoals synfloods of (distributed) denial-of-serviceaanvallen, storing in werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, hackaanvallen, datakaping, storing van netwerken in het internet waar 3Point geen contract mee heeft gesloten, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat 3Point door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van 3Point kan worden gevergd.

A.9.3. 3Point kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten, waarmee tevens de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever worden opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan dertig (30) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

A.9.4. Voor zover 3Point ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk een verplichting uit de Overeenkomst is nagekomen of deze tijdens de periode van overmacht zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 3Point gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

 

ARTIKEL A.10. PRIJZEN

A.10.1. Vergoedingen voor het leveren van de Diensten zijn vermeld op de Website of in de door 3Point aangeboden offerte. Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief btw.

A.10.2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zullen de verschuldigde bedragen jaarlijks, voorafgaand aan de nieuwe periode, aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

A.10.3. Indien 3Point geen aanbieding of offerte heeft gedaan, zullen de vergoedingen voor de te leveren Diensten in beginsel op basis van het uurtarief worden vastgesteld. Voor zover mogelijk zal 3Point de uurtarieven voorafgaand aan de werkzaamheden bekend maken.

A.10.4. 3Point is gerechtigd de prijzen telkens bij verlenging van de Overeenkomst aan te passen met een maximum van 5%, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen. Indien een leverancier van 3Point echter tussentijds zijn prijzen verhoogt, is 3Point gerechtigd deze verhoging per direct 1-op-1 door te berekenen aan Opdrachtgever. 3Point zal van prijsaanpassingen schriftelijk mededeling doen.

 

ARTIKEL A.11. BETALINGSVOORWAARDEN

A.11.1. 3Point zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan direct worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes. Indien betaling vooraf is overeengekomen, zal de dienst pas nadat de factuur is voldaan worden geleverd.

A.11.2. Opdrachtgever gaat akkoord met de elektronische facturatie door 3Point. Facturen zullen in PDF of ander passend formaat worden verzonden aan het bij 3Point bekende e-mailadres van Opdrachtgever.

A.11.3. Na het verstrijken van de betaaltermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is 3Point gerechtigd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst of het tijdelijk opschorten van de Dienst, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

A.11.4. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten zoals bepaald en berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en met een minimum van EUR 45,00 exclusief btw.

A.11.5. Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

A.11.6. 3Point behoudt zich het recht voor om, indien Opdrachtgever in gebreke blijft, de Apparatuur van Opdrachtgever deels of geheel uit de Rackruimte te verwijderen en op te slaan, waarbij eventueel opslagkosten worden doorberekend aan Opdrachtgever. 3Point zal vervolgens onverwijld Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen en een laatste termijn stellen voor de betaling, bij het verlopen daarvan 3Point het eigendom van de Apparatuur verkrijgt en gerechtigd is de Apparatuur te verkopen en met de opbrengst de openstaande vorderingen te verrekenen.

 

ARTIKEL A.12. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

A.12.1. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door 3Point of vanaf het moment dat Opdrachtgever de indruk wekt met de offerte in te stemmen, tenzij gezamenlijk een andere Ingangsdatum is overeengekomen in de Overeenkomst.

A.12.2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals vermeld op de Website of in de offerte. Indien geen termijn is vermeld wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden. De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.

A.12.3. Indien Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een opzegging via het Account tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een opzegging via het Account tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Opdrachtgever heeft echter het recht de Overeenkomst na verlenging per maand op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn.

A.12.4. Opdrachtgever zal een opzegtermijn van één (1) maand in acht nemen.

A.12.5. 3Point zal een opzegtermijn van twee (2) maanden in acht nemen.

A.12.6. 3Point heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding op te zeggen, indien

 1. a) Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en een dergelijke tekortkoming niet binnen vijf (5) dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever is hersteld;
 2. b) indien Opdrachtgever surséance van betaling dan wel zijn faillissement heeft aangevraagd of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, gevorderd of uitgesproken of Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren.

 

ARTIKEL A.13. WIJZIGING VAN OVEREENKOMST

A.13.1. 3Point is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, mits zij de voorgenomen wijzigingen uiterlijk dertig (30) dagen vooraankondigt bij Opdrachtgever. Deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten.

A.13.2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder het recht van Opdrachtgever de Overeenkomst op te kunnen zeggen.

A.13.3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

ARTIKEL A.14. OVERIGE BEPALINGEN

A.14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

A.14.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

A.14.3. De door 3Point ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie en administratie geldt als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

A.14.4. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail, via de Dienst of het Account van Opdrachtgever, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

A.14.5. Indien Opdrachtgever wordt overgenomen door een derde partij of indien Opdrachtgever een derde partij overneemt, meldt zij dit steeds onverwijld aan 3Point nadat Opdrachtgever bekend is geworden met de overname.

A.14.6. 3Point is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

A.14.7. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen van de Overeenkomst zullen voorts ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

 

 

 

 

MODULE B – DOMEINNAAMREGISTRATIE

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot het bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in deze module bepaalde.

 

ARTIKEL B.1. DOMEINREGISTRATIE

B.1.1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. 3Point vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

B.1.2. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van 3Point, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

B.1.3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt 3Point schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever en/of haar klanten.

B.1.4. 3Point is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van 3Point.

B.1.5. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. 3Point zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.

B.1.6. De regels als bedoeld in het vorige lid zullen door 3Point tijdig en voorafgaand aan de registratie ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.

B.1.7. In het geval dat 3Point een domeinnaam op zijn naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal 3Point medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot “trade”-kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

B.1.8. 3Point heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

B.1.9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is 3Point gerechtigd een domeinnaam van Opdrachtgever per direct op te zeggen.

 

ARTIKEL B.2. WEDERVERKOOP

B.2.1. Opdrachtgever is gerechtigd domeinnamen aan te vragen ten behoeve van haar klanten of derden. Opdrachtgever zal bij wederverkoop voorwaarden hanteren die minimaal hetzelfde niveau hebben als de Algemene Voorwaarden van 3Point.

B.2.2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor alle ondersteuning aan haar klanten van de Dienst. Behoudens beschikbaar gestelde documentatie en andere materialen door 3Point is 3Point niet gehouden tot enige ondersteuning of het oplossen van vragen aangebracht door klanten van Opdrachtgever.

B.2.3. Indien 3Point hierom vraagt zal Opdrachtgever gehouden zijn inzage te geven in de opdrachtbevestiging met betrekking tot de registratie van de domeinnamen ten behoeve van haar klanten.

B.2.4. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de (financiële) verplichtingen die ontstaan uit de Overeenkomst. Opdrachtgever heeft niet het recht de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten op grond van niet-nakoming door haar klanten.

B.2.5. Opdrachtgever vrijwaart 3Point van alle aanspraken van derden, Opdrachtgever daaronder mede begrepen, die betrekking hebben op schade als gevolg van niet-nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst door Opdrachtgever.

 

 

 

MODULE C – HOSTINGDIENSTEN

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, websitebuilders en e-maildiensten, geldt voorts het in deze module bepaalde.

 

ARTIKEL C.1. UITVOERING VAN DE DIENST

C.1.1. 3Point zal zo spoedig mogelijk na aanvang van de Overeenkomst een ruimte inrichten ten behoeve van de Dienst. Indien zulks is overeengekomen, zullen de inloggegevens voor toegang tot deze ruimte door 3Point worden toegestuurd aan Opdrachtgever.

C.1.2. 3Point zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. 3Point biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).

C.1.3. 3Point zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere Werkdagen, voor zover een van toepassing zijnde SLA niet anders bepaalt.

C.1.4. Opdrachtgever verstrekt hierbij aan 3Point een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van 3Point verspreide Data te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door 3Point geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door 3Point.

C.1.5. Indien Opdrachtgever een anti-virus dan wel anti-spam software bij 3Point afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier. 3Point is niet verantwoordelijk voor correcte werking van de anti-virus dan wel anti-spam software.

C.1.6. Indien Opdrachtgever software bij 3Point afneemt ten behoeve van het beheren van een website (websitebuilder), verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier. 3Point is niet verantwoordelijk voor correcte werking van deze software.

C.1.7. Alle wijzigingen met betrekking tot de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

C.1.8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Dienst door te leveren (te “resellen”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

C.1.9. 3Point zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van 3Point, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of 3Point daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal 3Point zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

 

ARTIKEL C.2. OPSLAG- EN DATALIMIETEN

C.2.1. 3Point kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte en dataverkeer die Opdrachtgever per maand mag gebruiken in het kader van de Dienst.

C.2.2. Niet verbruikte opslagruimte, bandbreedte en/of dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

C.2.3. Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan 3Point na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte of dataverkeer die op de Website of in de offerte worden vermeld.

C.2.4. De logfiles en de administratie van 3Point gelden als dwingend bewijs van het daadwerkelijke verbruik door Opdrachtgever en zijn derhalve bepalend, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

C.2.5. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

C.2.6. Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een (distributed) denial-of-service aanval), is 3Point gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Opdrachtgever.

 

ARTIKEL C.3. SOFTWARE

C.3.1. 3Point zal zich inspannen om de door hem gebruikte software up-to-date te houden. 3Point is hierbij echter afhankelijk van haar toeleveranciers, en 3Point is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

C.3.2. 3Point geeft de garantie dat wijzigingen in de configuratie of software op haar hosting infrastructuur (bijvoorbeeld updates) geen nadelige invloed zullen hebben op de werking van de hierop ondergebrachte webapplicaties. Dit voor zover deze webapplicaties door 3Point zijn ontwikkeld, en vanaf oplevering ononderbroken ondergebracht zijn gebleven op de infrastructuur 3Point.

C.3.3. Bij het bieden van deze garantie hanteert 3Point de status van de software zoals deze door de desbetreffende leverancier wordt aangegeven. Indien software de status “end of life” heeft gekregen, versneld wordt uitgefaseerd, niet meer wordt onderhouden en/of geen updates voor beveiligingsproblemen meer ontvangt, zal 3Point met het oog op de veiligheid van haar infrastructuur deze software ook uitfaseren. De in het vorige lid genoemde garantie komt dan te vervallen.

C.3.4. 3Point is in dit geval niet verplicht om Opdrachtgever kosteloos te assisteren bij het doorvoeren van vereiste wijzigingen in de webapplicatie, of het overbrengen van de webapplicatie naar de hosting infrastructuur van een derde partij.

 

ARTIKEL C.4. WEDERVERKOOP

C.4.1. Indien op de Website of in de offerte is vermeld dat de Dienst geschikt is voor wederverkoop verkrijgt Opdrachtgever het recht de Dienst weder te verkopen en zijn de navolgende bepalingen van toepassing.

C.4.2. Indien 3Point hierom vraagt zal Opdrachtgever gehouden zijn inzage te geven in de opdrachtbevestiging met betrekking tot de levering van hostingdiensten ten behoeve van haar klanten.

C.4.3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor alle ondersteuning aan haar klanten van de Dienst. Behoudens beschikbaar gestelde documentatie en andere materialen door 3Point is 3Point niet gehouden tot enige ondersteuning of het oplossen van vragen aangebracht door klanten van Opdrachtgever.

C.4.4. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de (financiële) verplichtingen die ontstaan uit de Overeenkomst. Opdrachtgever heeft niet het recht de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten op grond van niet-nakoming door haar klanten.

C.4.5. Opdrachtgever vrijwaart 3Point van alle aanspraken van derden, Opdrachtgever daaronder mede begrepen, die betrekking hebben op schade als gevolg van niet-nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst door Opdrachtgever.

 

ARTIKEL C.5. PROCEDURE NA BEËINDIGING

C.5.1. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, heeft 3Point het recht de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens permanent te verwijderen, ongeacht of Opdrachtgever deze heeft gedownload of niet.

C.5.2. Het wissen van voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt standaard zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken.

 

 

 

MODULE D – (VIRTUELE) SERVERS EN COLOCATIE

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van (virtuele) servers of de verhuur van Rackruimte ten behoeve van het installeren en geïnstalleerd houden van Apparatuur, geldt voorts het in deze module bepaalde.

 

ARTIKEL D.1. (VIRTUELE) SERVERS

D.1.1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van (virtuele) servers, geldt voorts het in deze module bepaalde.

D.1.2. 3Point zal zo spoedig mogelijk na aanvang van de Overeenkomst een ruimte inrichten ten behoeve van de Dienst. Indien zulks is overeengekomen, zullen de inloggegevens voor toegang tot deze ruimte door 3Point worden toegestuurd aan Opdrachtgever.

D.1.3. Opdrachtgever verstrekt hierbij aan 3Point een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van 3Point verspreide Data te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door 3Point geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door 3Point.

D.1.4. Alle wijzigingen met betrekking tot de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

D.1.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Dienst door te leveren (te “resellen”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

D.1.6. 3Point zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van 3Point, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of 3Point daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal 3Point zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

 

ARTIKEL D.2. COLOCATIE

D.2.1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot de verhuur van Rackruimte ten behoeve van het installeren en geïnstalleerd houden van Apparatuur, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

D.2.2. Aan Opdrachtgever zal toegang worden verleend tot de Rackruimte, ten behoeve van het installeren of verwijderen van Apparatuur en het plegen van onderhoud daaraan.

D.2.3. Opdrachtgever zal zoveel mogelijk in overeenstemming met de reglementen van het Datacenter en de instructies van 3Point handelen bij de installatie van, het onderhoud aan en verwijdering van de Apparatuur.

D.2.4. Opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen aan de Rackruimte zelf en/of de aanwezige apparatuur van 3Point.

D.2.5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de Rackruimte onder te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen aan haar klanten, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor naleving in overeenstemming met de Overeenkomst.

D.2.6. 3Point behoudt zich het recht voor om aan Opdrachtgever dan wel werknemers van Opdrachtgever de toegang tot het Datacenter en/of de Rackruimte (voor een bepaalde tijd) te ontzeggen.

D.2.7. 3Point geeft geen garanties met betrekking tot een vaste plek binnen het Datacenter. Daarnaast behoudt 3Point zich het recht voor om de locatie van de Rackruimte te wijzigen.

D.2.8. In het geval van een locatiewijziging binnen het Datacenter zal 3Point Opdrachtgever uiterlijk twee maanden van tevoren van de wijziging op de hoogte brengen. Indien 3Point dat per e-mail doet zal Opdrachtgever na ontvangst onverwijld daarvan een bevestiging sturen aan 3Point. Indien 3Point twee weken na verzending nog geen bevestiging heeft ontvangen, zal 3Point de Opdrachtgever nogmaals op de hoogte brengen middels aangetekende brief. Partijen zullen in redelijk overleg treden wat betreft de organisatie omtrent de verhuizing. De kosten voor de verhuizing zijn voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de kosten voor de installatie en oplevering in de vervangende Rackruimte niet in rekening zullen worden gebracht.

D.2.9. In het geval van een locatiewijziging buiten het Datacenter zal 3Point Opdrachtgever uiterlijk drie maanden van tevoren van de wijziging op de hoogte brengen, waarbij het overige hetgeen in het vorige lid omtrent verhuizing is bepaald van overeenkomstige toepassing is.

D.2.10. Opdrachtgever is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de configuratie en het beheer van de Apparatuur en de geïnstalleerde Apparatuur in de Rackruimte zelf, tenzij anders is overeengekomen met 3Point.

D.2.11. De te installeren Apparatuur dient geschikt te zijn voor de Rackruimte. Dat wil zeggen dat deze passend is voor een Rack. 3Point kan, bij een geconstateerde afwijking hiervan, eisen dat de Apparatuur zal worden aangepast of vervangen door geschikte Apparatuur.

D.2.12. 3Point is te allen tijde gerechtigd om de Rackruimte te controleren of de bepalingen omtrent Apparatuur of gebruik daarvan worden nageleefd.

D.2.13. De Apparatuur blijft te allen tijde eigendom van de Opdrachtgever, behoudens voor zover anders in deze voorwaarden is bepaald.

 

ARTIKEL D.3. CONNECTIVITEIT EN VERBRUIK

D.3.1. 3Point kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte, dataverkeer en stroom die Opdrachtgever per maand mag gebruiken in het kader van de Dienst.

D.3.2. Niet verbruikte opslagruimte, dataverkeer en/of stroom is niet overdraagbaar naar een volgende maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

D.3.3. Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.

D.3.4. Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan 3Point na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, een extra bedrag per eenheid (bijv. GB, MBit/s, kWh) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte, dataverkeer en stroom die op de Website of in de offerte worden vermeld.

D.3.5. Indien door 3Point geen maximum is gesteld aan het dataverkeer dat Opdrachtgever per maand mag gebruiken in het kader van de Dienst, geldt een ‘Fair Use Policy’. Aan de hand van de afgenomen webruimte zal in dat geval een reële hoeveelheid dataverkeer vastgesteld worden die Opdrachtgever in het kader van de Dienst per maand mag gebruiken. Overschrijdt Opdrachtgever die hoeveelheid meerdere malen, dan zal 3Point contact opnemen met Opdrachtgever om tot uitbreiding van het pakket te komen.

D.3.6. De logfiles en de administratie van 3Point gelden als dwingend bewijs van het daadwerkelijke verbruik door Opdrachtgever en zijn derhalve bepalend, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

D.3.7. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

D.3.8. Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een (distributed) denial-of-service aanval), is 3Point gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Opdrachtgever.

 

ARTIKEL D.4. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST

D.4.1. 3Point zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door 3Point opgeslagen Data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

D.4.2. 3Point zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van 3Point. 3Point kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.

D.4.3. 3Point stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen en/of dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij 3Point opgeslagen Data te maken.

D.4.4. Indien naar het oordeel van 3Point een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van 3Point of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is 3Point gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

 

ARTIKEL D.5. SOFTWARE EN ONDERSTEUNING

D.5.1. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de installatie van de juiste besturingssystemen, software en de daarbij behorende updates, tenzij anders overeengekomen met 3Point.

D.5.2. Opdrachtgever kan 3Point verzoeken om te assisteren bij de inrichting en installatie van de Dienst. 3Point is hierbij gerechtigd aanvullende kosten in rekening te brengen. Voor zover mogelijk zal 3Point deze kosten voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden bekendmaken aan Opdrachtgever.

 

ARTIKEL D.6. PROCEDURE NA BEËINDIGING

D.6.1. In het geval de Dienst bestaat uit de verhuur van Rackruimte ten behoeve van het installeren en geïnstalleerd houden van Apparatuur, geldt de volgende procedure:

 1. Voor de datum waarop de Overeenkomst afloopt zal de Opdrachtgever de Rackruimte ontruimen en opleveren in de staat zoals deze aan opdrachtgever bij aanvang van de Overeenkomst is opgeleverd, alle sleutels en/of sleutelkaarten inleveren en zijn medewerking verlenen aan een eindinspectie van de Rackruimte.
 2. Indien de Opdrachtgever nalaat de Rackruimte te ontruimen heeft 3Point het recht de maandelijkse kosten voor de Dienst in rekening te brengen bij Opdrachtgever tot op het moment de Apparatuur bij 3Point is opgehaald.
 3. Indien de Opdrachtgever nalaat de Rackruimte te ontruimen heeft 3Point, na verloop van een redelijke termijn, het recht de Apparatuur van Opdrachtgever deels of geheel uit de Rackruimte te verwijderen en op te slaan, waarbij eventueel opslagkosten worden doorberekend aan Opdrachtgever. 3Point zal vervolgens onverwijld Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen en een laatste termijn stellen voor de ontruiming, bij het verlopen daarvan 3Point het eigendom van de Apparatuur verkrijgt en gerechtigd is de Apparatuur te verkopen.

D.6.2. In het geval de Dienst bestaat uit de opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van (virtuele) servers:

 1. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, heeft 3Point het recht de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens permanent te verwijderen, ongeacht of Opdrachtgever deze heeft gedownload of niet.
 2. Het wissen van voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt standaard zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken.